RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Gukesh D GM 2766.3 +3.3 18
2- Praggnanandhaa R GM 2748.4 -8.6 19
3- Nihal Sarin GM 2682 0 20
4- Sadhwani, Raunak GM 2644 0 19
5↑1 Mendonca, Leon Luke GM 2625.1 +10.1 18
6↓1 Pranav, V GM 2603.9 -16.1 18
7- Aditya Mittal GM 2589.4 +6.4 18
8- Pranesh M GM 2585.8 +4.8 18
9- Bharath Subramaniyam H GM 2554.4 +4.4 17
10- Pranav Anand GM 2546.8 +6.8 18
11- Raja Rithvik R GM 2511 0 20
12- Srihari L R IM 2503.7 +6.7 19
13↑3 Samant Aditya S GM 2483.9 +16.9 18
14↑1 Rohith Krishna S IM 2474.9 +6.9 19
15↓1 Aaditya Dhingra IM 2471 0 18
16↓3 Bhattacharyya Soham 2468.4 -8.6 19
17- Divya Deshmukh IM 2464 0 19
18↑1 Sahib Singh FM 2445 0 16
19↓1 Jubin Jimmy IM 2441 -11 18
20- Prithu Gupta GM 2411.7 -28.3 20